RODO

Zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). zwanego dalej: „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja LIDA w Koninie, ul. Łąkowa 23, Krągola, 62-571 Stare Miasto, reprezentowany przez Zarząd Fundacji: Ewelina Rapeła i Katarzyna Rejniak;
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): e-mail lida@wp.pl, tel.
  692-599-862
 3. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 RODO, wyłącznie w celu:
  1. realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw,
   w szczególności w celu możliwości wykonywania przez Fundację LIDA w Koninie ustawowych zadań publicznych, określonych w statucie;
  2. wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

 1. Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. Ma Pan/Pani prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  2. jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć pisemnie na adres Fundacji LIDA w Koninie;
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Kontakt

ul. Łąkowa 23
62-571 Krągola

fundacja.lida@wp.pl
www.fundacjalida.pl

601 969 910
692 599 862

NIP: 665 299 85 88
KRS: 0000562674
REGON: 361765208

Strona zrealizowana w ramach projektu Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.woes.pl