„Szansa dla rodzica, szansa dla dziecka”

Fundacja LIDA otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „Szansa dla rodzica, szansa dla dziecka – warsztaty wspierające rozwój systemu opieki nad dzieckiem do lat 3”.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wzrost świadomości wśród mieszkańców powiatu konińskiego (zwłaszcza rodziców) na temat możliwości podjęcia zatrudnienia jako opiekun małego dziecka. Celem projektu jest również wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • zaznajomienie uczestników z problematyką i możliwościami związanymi z pracą opiekuna w świetle ustawy żłobkowej;
 • zdobycie informacji na temat potrzeb i kwalifikacji niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuńczych;
 • podjęcia przez uczestników projektów praktycznych działań w kierunku rozpoczęcia tego rodzaju działalności lub zatrudnienia poprzez udział w warsztatach specjalistycznych i doradztwie zawodowym

Projekt realizowany będzie od 1 czerwca 2016 r. do 31 października 2016 r. I skierowany jest do 100 osób pozostających bez pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz osób, które sprawowały opiekę nad osobą zależną.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

Opracowanie broszury informacyjnej – „Małe dziecko – praca, opieka, nauka i wychowanie”. Będzie to publikacja zawierająca niezbędne informacje o praktycznych możliwościach zastosowania ustawy żłobkowej przy podejmowaniu pracy bądź zatrudnianiu opiekuna dziecka do lat 3. Przedstawione zostaną niezbędne procedury dotyczące pracy opiekuna, wymogi  kwalifikacyjne do pełnienia funkcji opiekuńczych, itp. Broszura zawierać będzie również propozycje zabaw i zajęć z małymi dziećmi uwzględniające możliwości psychofizyczne i indywidualizację kształcenia.

Termin realizacji: czerwiec-lipiec

Rekrutacja uczestników – we współpracy z urzędami gmin, ich jednostkami organizacyjnymi. Rekrutacja także przez stronę Fundacji.

Termin realizacji: czerwiec – wrzesień

Spotkania informacyjno-szkoleniowe (7 spotkań w gminach, 4-godzinne) – prezentacja możliwości związanych z pracą opiekuna zgodnie z ustawą żłobkową oraz spotkania z doradcą zawodowym. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak przygotować się do pracy opiekuna, jak znaleźć pracę posiadając kwalifikacje opiekuna, jak prowadzić „trudne rozmowy”.

Podczas spotkania z doradcą uczestnicy zostaną zapoznani z następującą tematyką:

 • poznanie aktualnej sytuacji na rynku pracy,
 • pozyskanie środków na działalność gospodarczą,
 • zewnętrzne źródła finansowania żłobków, klubików itp.
 • różne formy kształcenia (szkolenia, kursy zawodowe)

Termin realizacji: lipiec – sierpień

Warsztaty specjalistyczne dla grupy ok. 30 osób w 3 blokach:

 • „Świat dziecięcych zabaw” – w jaki sposób można twórczo i przyjemnie bawić się ze dzieckiem oraz w jaki sposób poprzez zabawę wspierać poczucie wartości dziecka i jego kreatywność – 2 spotkania po 3 h dla 15 osób (możliwy udział wraz z dziećmi);
 • Innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka / wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2 spotkania po 3 h dla 15 osób;
 • Certyfikowane szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub w klubie – dla 15 osób

Zakres programowy 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub w klubie dziecięcym, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, prowadzonego w formie warsztatów lub ćwiczeń, obejmuje następujące zagadnienia:

 • udzielanie dziecku pierwszej pomocy;
 • opieka pielęgnacyjna;
 • stymulowanie rozwoju dziecka przez organizowanie zabaw: eksploracyjnych, muzycznych, rytmicznych, plastycznych i technicznych.

Termin realizacji: sierpień – październik

Indywidualne doradztwo dla osób chcących rozpocząć pracę jako opiekun dzienny lub opiekun w klubie/żłobku. Każdy uczestnik, który zapisze się na indywidualne poradnictwo zawodowe będzie mógł wypełnić elektronicznie test badający preferencje zawodowe oraz we współpracy z doradcą sporządzić CV.

Termin realizacji: sierpień – październik

Realizacja projektu ma przyczynić się do wzmocnienia systemu opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia poprzez tworzenie możliwości zatrudniania opiekunów dziennych, a pośrednio do większego zainteresowania gmin tworzeniem lub wspieraniem żłobków i klubów dla dzieci.

Udział w większości działań w projekcie jest bezpłatny.

Częściowa odpłatność dotyczy szkolenia dla wolontariuszy (30 zł/osoba).

Załączniki:

Terminy spotkań informacyjno-szkoleniowych w gminach:

18 lipca – Urząd Miejski w Sompolnie

19 lipca – Hala sportowo-widowiskowa w Rychwale

20 lipca – Biblioteka Publiczna w Golinie

21 lipca – Centrum Kultury Kleczewie

22 lipca – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie

4 sierpnia – Urząd Gminy w Kramsku

5 sierpnia –Urząd Gminy w Rzgowie

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 12.00

logo_mrpips_Patronat-honorowy

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.
Kontakt

ul. Łąkowa 23
62-571 Krągola

fundacja.lida@wp.pl
www.fundacjalida.pl

601 969 910
692 599 862

NIP: 665 299 85 88
KRS: 0000562674
REGON: 361765208

Strona zrealizowana w ramach projektu Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.woes.pl